Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj.


nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
william faulknernadziejena jut­rosą at­rakcyj­nepókidziśnie stało sięwczorajnadzieje na jut­rona jut­ro są at­rakcyj­nepóki dziśdziś nie stało sięnie stało się wczorajnadzieje na jut­ro są at­rakcyj­nepóki dziś nie stało siędziś nie stało się wczorajpóki dziś nie stało się wczoraj

Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj.Sta­rość za­miast jut­ra po­siada wczoraj.Naj­większą szansę na lep­sze jut­ro miałeś wczoraj.Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..Z tamtą wal­czyłem o jut­ro, zos­tało mi się tyl­ko wczoraj. Z tą jes­tem od wczo­raj i wiem ja­kie będzie jutro.