Nagła nostalgia ra­dos­nych chwil ulotny czar prys­ka nagle 


nagła-nostalgia-ra­­nych-chwil-ulotny-czar-prys­ka-nagle 
marzenaknagłanostalgiara­dos­nychchwilulotnyczarprys­kanagle nagła nostalgianostalgia ra­dos­nychra­dos­nych chwilchwil ulotnyulotny czarczar prys­kaprys­ka nagle nagła nostalgia ra­dos­nychnostalgia ra­dos­nych chwilra­dos­nych chwil ulotnychwil ulotny czarulotny czar prys­kaczar prys­ka nagle nagła nostalgia ra­dos­nych chwilnostalgia ra­dos­nych chwil ulotnyra­dos­nych chwil ulotny czarchwil ulotny czar prys­kaulotny czar prys­ka nagle nagła nostalgia ra­dos­nych chwil ulotnynostalgia ra­dos­nych chwil ulotny czarra­dos­nych chwil ulotny czar prys­kachwil ulotny czar prys­ka nagle 

wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków A mi chwil wol­nych mało wciąż.Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia.Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób.Ty­le wspólnych chwil spędzo­nych z myślą: `przy­jaciółki na zaw­sze` .. Ale to była tyl­ko myśl.Uśmie­cham się do moich smut­nych myśli, Uśmie­cham się do sza­rych, nud­nych spraw I wra­ca smak - smak ciepłych słońcem wiśni, Co zos­tał hen, za morzem czar­nych kaw... Do marzeń mych, co się na wiet­rze chwieją Co dzień, z nadzieją, pier­wsza uśmie­cham się!