Nagła zmiana uczuć – miłość do in­ne­go mężczyz­ny, do in­nej ko­biety – roz­wi­ja oso­bowość. Jest więc zja­wis­kiem z grun­tu zdrowym.


nagła-zmiana-uczuć-miłość-do in­ne­go-mężczyz­ny-do in­nej-ko­biety-roz­wi­ja-oso­bowość-jest więc-zja­wis­kiem-z grun­
sakaguchi angonagłazmianauczućmiłośćdo in­ne­gomężczyz­nydo in­nejko­bietyroz­wi­jaoso­bowośćjest więczja­wis­kiemz grun­tuzdrowymnagła zmianazmiana uczućuczuć –– miłośćmiłość do in­ne­godo in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­bietyko­biety –– roz­wi­jaroz­wi­ja oso­bowośćjest więc zja­wis­kiemzja­wis­kiem z grun­tuz grun­tu zdrowymnagła zmiana uczućzmiana uczuć –uczuć – miłość– miłość do in­ne­gomiłość do in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­biety –ko­biety – roz­wi­ja– roz­wi­ja oso­bowośćjest więc zja­wis­kiem z grun­tuzja­wis­kiem z grun­tu zdrowymnagła zmiana uczuć –zmiana uczuć – miłośćuczuć – miłość do in­ne­go– miłość do in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­biety – roz­wi­jako­biety – roz­wi­ja oso­bowośćjest więc zja­wis­kiem z grun­tu zdrowymnagła zmiana uczuć – miłośćzmiana uczuć – miłość do in­ne­gouczuć – miłość do in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­biety – roz­wi­ja oso­bowość

niena­wiść-i za­wiść-jest niepo­kojącym-zja­wis­kiem-występującym-na świecie~pa­weł-rychlica 
Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...). -Gertruda Stein
burze­nie-sta­rych-domów-i bu­dowa­nie-na ich-miej­scu-no­wych-jest zja­wis­kiem-na­tural­nym-ale-mi­mo-to nie lu­bimy-zmian
Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia. -Michał Bałucki
ko­biety-w miłoś-są prak­tyczniej­sze-od mężczyzn-miłość u mężczyz­ny-led­wo-cząstkę-życia-wy­pełnia-dla-ko­biety
Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności . -Chemicals
płacz-w tych-cza­sach-zro­bił ę-bar­dzo-po­pular­nym-zja­wis­kiem-odsłoną swoich-lęków-jak i ­­noś