Nagła zmiana uczuć – miłość do in­ne­go mężczyz­ny, do in­nej ko­biety – roz­wi­ja oso­bowość. Jest więc zja­wis­kiem z grun­tu zdrowym.


nagła-zmiana-uczuć-miłość-do in­ne­go-mężczyz­ny-do in­nej-ko­biety-roz­wi­ja-oso­bowość-jest więc-zja­wis­kiem-z grun­
sakaguchi angonagłazmianauczućmiłośćdo in­ne­gomężczyz­nydo in­nejko­bietyroz­wi­jaoso­bowośćjest więczja­wis­kiemz grun­tuzdrowymnagła zmianazmiana uczućuczuć –– miłośćmiłość do in­ne­godo in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­bietyko­biety –– roz­wi­jaroz­wi­ja oso­bowośćjest więc zja­wis­kiemzja­wis­kiem z grun­tuz grun­tu zdrowymnagła zmiana uczućzmiana uczuć –uczuć – miłość– miłość do in­ne­gomiłość do in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­biety –ko­biety – roz­wi­ja– roz­wi­ja oso­bowośćjest więc zja­wis­kiem z grun­tuzja­wis­kiem z grun­tu zdrowymnagła zmiana uczuć –zmiana uczuć – miłośćuczuć – miłość do in­ne­go– miłość do in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­biety – roz­wi­jako­biety – roz­wi­ja oso­bowośćjest więc zja­wis­kiem z grun­tu zdrowymnagła zmiana uczuć – miłośćzmiana uczuć – miłość do in­ne­gouczuć – miłość do in­ne­go mężczyz­nydo in­nej ko­biety – roz­wi­ja oso­bowość

Burze­nie sta­rych domów i bu­dowa­nie na ich miej­scu no­wych jest zja­wis­kiem na­tural­nym, ale mi­mo to nie lu­bimy zmian (...).Ko­biety w miłości są prak­tyczniej­sze od mężczyzn. Miłość u mężczyz­ny led­wo cząstkę życia wy­pełnia, dla ko­biety jest treścią życia.Płacz w tych cza­sach zro­bił się bar­dzo po­pular­nym zja­wis­kiem. Odsłoną swoich lęków jak i sa­mot­ności .Roz­kosze, ja­kie mężczyz­na czer­pie z miłości, są o ty­le uboższe od doz­nań ko­biety, że niedos­ta­tek przy­jem­ności mężczyz­na re­kom­pensu­je mno­gością przygód.Praw­do­podob­nie nie byłbyś dłużej tym sa­mym człowiekiem, gdy­byś przeszedł tak ciężką dla ludzkiej na­tury próbę, jaką jest zna­lezienie się w no­wej, dziw­nej i ok­rutnej Sy­tuac­ji ok­reśla­nej re­gułami wszechmoc­ne­go Sys­te­mu. Nie roz­poznałbyś zna­nego Ci wi­zerun­ku włas­nej oso­by, gdy­by skon­fron­to­wano go z wi­zerun­kiem człowieka, ja­kim się stałeś. Wszys­cy chce­my wie­rzyć w naszą wewnętrzną siłę, w poczu­cie osób...