Naj­le­piej będzie jak zacznę od początku,pew­ne­go dnia w moim życiu po­jawił sie chłopak o imieniu Dominik. Nig­dy nie spot­ka­liśmy się w rzeczy­wis­tości, z cze­go bar­dzo sie cieszę. Pew­ne­go dnia gdy wróciłam do do­mu ze szkoły i weszłam na fb mialam jed­no zap­rosze­nia do zna­jomych właśnie od te­go chłopa­ka,długo zas­ta­nawiałam sie czy je przyjąć,jed­nak cieka­wość zwy­cięzy­la. Zaak­cepto­wałam,po kil­ku dniach na­pisał do mnie, 


naj­­piej-będzie-jak zacznę-od początkupew­ne­go-dnia-w moim-życiu-po­jawił-sie-chłopak-o imieniu-dominik-nig­dy
homowiatornaj­le­piejbędziejak zacznęod początkupew­ne­godniaw moimżyciupo­jawiłsiechłopako imieniudominiknig­dynie spot­ka­liśmy sięw rzeczy­wis­tościz cze­gobar­dzocieszępew­ne­go dniagdywróciłamdo do­muze szkołyi weszłamna fb mialamjed­nozap­rosze­niado zna­jomychwłaśnieod te­gochłopa­kadługozas­ta­nawiałamczyje przyjąćjed­nakcieka­wośćzwy­cięzy­lazaak­cepto­wałampo kil­kudniachna­pisałdo mnie naj­le­piej będziebędzie jak zacznędnia w moimw moim życiużyciu po­jawiłpo­jawił siesie chłopakchłopak o imieniuo imieniu dominiknig­dy nie spot­ka­liśmy sięnie spot­ka­liśmy się w rzeczy­wis­tościz cze­go bar­dzobar­dzo siesie cieszępew­ne­go dnia gdygdy wróciłamwróciłam do do­mudo do­mu ze szkołyze szkoły i weszłami weszłam na fb mialamna fb mialam jed­nojed­no zap­rosze­niazap­rosze­nia do zna­jomychdo zna­jomych właśniewłaśnie od te­gozas­ta­nawiałam siesie czycieka­wość zwy­cięzy­ladniach na­pisałnaj­le­piej będzie jak zacznędnia w moim życiuw moim życiu po­jawiłżyciu po­jawił siepo­jawił sie chłopaksie chłopak o imieniuchłopak o imieniu dominiknig­dy nie spot­ka­liśmy się w rzeczy­wis­tościz cze­go bar­dzo siebar­dzo sie cieszępew­ne­go dnia gdy wróciłamgdy wróciłam do do­muwróciłam do do­mu ze szkołydo do­mu ze szkoły i weszłamze szkoły i weszłam na fb mialami weszłam na fb mialam jed­nona fb mialam jed­no zap­rosze­niajed­no zap­rosze­nia do zna­jomychzap­rosze­nia do zna­jomych właśniedo zna­jomych właśnie od te­gozas­ta­nawiałam sie czy

Jed­ne­go dnia się boję, dru­giego chcę wy­wierać wrażenie, raz tęsknię za Tobą, kiedy in­dziej mam Cię do­syć, ale jed­no jest pew­ne i nie zmienia się nig­dy. To jak bar­dzo Cię potrzebuję.Właśnie zas­ta­nawiałam się czy gdy będziesz tak da­leko ode mnie to czy cho­ciaż przez chwi­le po­myślisz o mnie,zatęsknisz za mną. I wiesz do ja­kiego wnios­ku doszłam ? Że nie,jed­nak nie. __________________________________ *mi­nusuj­cie ile chcecie. Jed­nak mu­siałam to gdzieś na­pisać i fak­tycznie mi ja­koś lepiej.Cza­sem naj­gor­sze rzeczy, ja­kie nas spo­tykają, oka­zują się po­tem błogosławieństwem. Po pros­tu nie widzi­my te­go w da­nym mo­men­cie. Pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i to od­czuć. Z dru­giej jed­nak stro­ny, pew­ne­go dnia możesz spoj­rzeć wstecz i uz­nać, że tym ra­zem two­je życie nap­rawdę się rozpieprzyło.Naj­ważniej­sze, abyśmy nig­dy nie przes­ta­li za­dawać py­tań. Cieka­wość ma swo­je włas­ne rac­je is­tnienia. Nie sposób nie oniemieć z zachwy­tu, gdy kon­tem­plu­je się ta­jem­ni­ce wie­czności, życia, czy też wspa­niałej struk­tu­ry rzeczy­wis­tości. Wys­tar­czy spróbo­wać pojąć choćby drob­ny frag­ment tej ta­jem­ni­cy każde­go dnia. Nig­dy nie wol­no ut­ra­cić tej świętej ciekawości.Cza­sami re­zyg­nu­jemy z rzeczy i ludzi dla nas ważnych, w imię...sa­mi na­wet nie wiemy cze­go. Myśli­my, że tak będzie dla nas le­piej jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta i wątpli­wości czy postąpi­liśmy słusznie czy sta­nie się to jed­nym z naj­większych błędów.Spodziewając się no­wych zna­jomych ku­piłam kil­ka ciast, pos­ta­wiłam kawę. Goście nie spróbo­wali nicze­go, więc dos­trze­gając swój