Naj­tańszym podzięko­waniem jest 


naj­ńszym-podzięko­waniem-jest bóg-zapłać
adolf jończyknaj­tańszympodzięko­waniemjest bógzapłaćnaj­tańszym podzięko­waniem

Uśmiech jest naj­większym podzięko­waniem za wszystko Spi­sane wiersze, zbudzą wszys­tkie zmysły. Ob­ra­zy duszy. Z poz­dro­wieniami i podzięko­waniem dla Vergil'a Jes­teśmy jak ci wygłod­niali pustelnicy, Tęskno­ta nas wy­pełnia, lecz nig­dy nie nasyci… - z podzięko­waniem dla ~giulietki Bóg zapłać, lecz nie co sobota.Li­tość jest naj­tańszym uczu­ciem ludzkim. Świat li­tuje się na­wet nad męczen­ni­kami zła.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.