Naj­bar­dziej sa­mot­ni są ci, którzy mają naj­więcej przyjaciół.


naj­bar­dziej-­­-są -którzy-mają-naj­więcej-przyjaciół
respirernaj­bar­dziejsa­mot­nisą ciktórzymająnaj­więcejprzyjaciółnaj­bar­dziej sa­mot­nisa­mot­ni są ciktórzy mająmają naj­więcejnaj­więcej przyjaciółnaj­bar­dziej sa­mot­ni są ciktórzy mają naj­więcejmają naj­więcej przyjaciółktórzy mają naj­więcej przyjaciół

Naj­więcej jest tych chorób, których się naj­bar­dziej obawiamy.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*] Jest ta­ka sa­mot­ność, która bo­li naj­bar­dziej w mo­men­tach Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Żyje­my w bar­dzo roz­wi­niętym techno­logicznie społeczeństwie, które od­biera ludzkiego ducha i ser­ce. Stworzy­liśmy sa­mot­ność, w jej naj­gor­szej for­mie. I ta sa­mot­ność spra­wia, że ludzie co­raz bar­dziej od­da­lają się od te­go czym z de­finic­ji jest człowiek.