naj­bar­dziej-żałuję-te­go-że nie mogę-zmienić-ludzi-i dop­ro­wadzić-do po­koju-na świecie-~pa­weł-rychlica-ps-je­dyne
rychciknaj­bar­dziejżałujęte­goże nie mogęzmienićludzii dop­ro­wadzićdo po­kojuna świecie~pa­wełrychlicapsje­dyneco mogęzro­bićto nap­ro­wadzaćna właści­wytorto na­zywa­nyprzeznastorzmianynaj­bar­dziej żałujężałuję te­goże nie mogę zmienićzmienić ludziludzi i dop­ro­wadzići dop­ro­wadzić do po­koju~pa­weł rychlicarychlica psje­dyne co mogęco mogę zro­bićzro­bić to nap­ro­wadzaćto nap­ro­wadzać ludziludzi na właści­wyna właści­wy torto na­zywa­ny przezprzez nasnas tornaj­bar­dziej żałuję te­goże nie mogę zmienić ludzizmienić ludzi i dop­ro­wadzićludzi i dop­ro­wadzić do po­koju~pa­weł rychlica psje­dyne co mogę zro­bićco mogę zro­bić to nap­ro­wadzaćzro­bić to nap­ro­wadzać ludzito nap­ro­wadzać ludzi na właści­wyludzi na właści­wy torna właści­wy tor to na­zywa­nytor to na­zywa­ny przezto na­zywa­ny przez nasprzez nas tornas tor zmiany

Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor. -Jonathan Swift
naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow
ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji
im-bar­dziej-ludzkość-zro­zumie-że jes­teśmy-jedną-wielką-rodziną- tym-szyb­ciej-zro­zumieją-że miłość-i dob­roć