Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...


naj­bar­dziej-chcę ę-łudzić-uda­wać że to  sens-zasnąć-i obudzić ę-obok-niego-nie myść-o ­kim-po­za-na­mi-marzyć
sesilianaj­bar­dziejchcę sięłudzićuda­wać że to ma senszasnąći obudzić sięobokniegonie myślećo ni­kimpo­zana­mimarzyćże takjestnaj­bar­dziej chcę sięłudzićnaj­bar­dziej chcę sięchcę się łudzićzasnąć i obudzić sięi obudzić się obokobok niegonie myśleć o ni­kimo ni­kim po­zapo­za na­miże tak jestnaj­bar­dziej chcę się łudzićnaj­bar­dziej chcę się łudzićzasnąć i obudzić się oboki obudzić się obok niegonie myśleć o ni­kim po­zao ni­kim po­za na­mi

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać. -Janusz Leon Wiśniewski
chcę-mieć-coś-swo­jego-coś co będę-kochać-bo ja tak-nap­rawdę-naj­bar­dziej-w życiu-chcę-ko­goś-kochać