Naj­bar­dziej prze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­mego siebie.


naj­bar­dziej-prze­rażającą-rzeczą-jest całko­wita-ak­ceptac­ja-­mego-siebie
carl gustav jungnaj­bar­dziejprze­rażającąrzecząjest całko­witaak­ceptac­jasa­megosiebienaj­bar­dziej prze­rażającąprze­rażającą rzecząrzeczą jest całko­witajest całko­wita ak­ceptac­jaak­ceptac­ja sa­megosa­mego siebienaj­bar­dziej prze­rażającą rzecząprze­rażającą rzeczą jest całko­witarzeczą jest całko­wita ak­ceptac­jajest całko­wita ak­ceptac­ja sa­megoak­ceptac­ja sa­mego siebienaj­bar­dziej prze­rażającą rzeczą jest całko­witaprze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­jarzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­megojest całko­wita ak­ceptac­ja sa­mego siebienaj­bar­dziej prze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­japrze­rażającą rzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­megorzeczą jest całko­wita ak­ceptac­ja sa­mego siebie

Przes­tań uciekać i pogódź się z tym, że to, cze­go naj­bar­dziej się boisz może być twoją drogą życiową. Naj­trud­niej jest ot­worzyć ser­ce na sa­mego siebie, lecz próbuj to ro­bić. Nap­rawdę warto.Mówią, że niepełna wie­dza jest rzeczą niebez­pie­czną, ale jed­nak nie tak złą, jak całko­wita ignorancja.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Naucz się wstydzić o wiele bar­dziej sa­mego siebie niż innych.Mózg jest naj­bar­dziej prze­cenianym z ludzkich organów.