Naj­bar­dziej przeszkadza ludzkiemu życiu ten, kto po­siadając dob­ro wy­biera zło.


naj­bar­dziej-przeszkadza-ludzkiemu-życiu-ten-kto-po­siadając-dob­ro-wy­biera-zło
cyceronnaj­bar­dziejprzeszkadzaludzkiemużyciutenktopo­siadającdob­rowy­bierazłonaj­bar­dziej przeszkadzaprzeszkadza ludzkiemuludzkiemu życiużyciu tenkto po­siadającpo­siadając dob­rodob­ro wy­bierawy­biera złonaj­bar­dziej przeszkadza ludzkiemuprzeszkadza ludzkiemu życiuludzkiemu życiu tenkto po­siadając dob­ropo­siadając dob­ro wy­bieradob­ro wy­biera złonaj­bar­dziej przeszkadza ludzkiemu życiuprzeszkadza ludzkiemu życiu tenkto po­siadając dob­ro wy­bierapo­siadając dob­ro wy­biera złonaj­bar­dziej przeszkadza ludzkiemu życiu tenkto po­siadając dob­ro wy­biera zło

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Naj­bar­dziej pożyteczne w życiu to włas­ne doświadczenie.Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam.Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.Naj­bar­dziej em­pi­ryczne w życiu jest to cze­go nie możemy dotknąć.Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka - przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.