Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie.


naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
bujak bogusławnaj­bar­dziejwy­mow­neby­wanierazmilczenienaj­bar­dziej wy­mow­newy­mow­ne by­waby­wa nieraznieraz milczenienaj­bar­dziej wy­mow­ne by­wawy­mow­ne by­wa nierazby­wa nieraz milczenienaj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nierazwy­mow­ne by­wa nieraz milczenienaj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Ap­ro­bata otocze­nia sta­je się nieraz większą przy­jem­nością od bar­dziej pier­wotnej biolo­gicznej przyjemności.Jest co­raz bar­dziej normalne Tyl­ko to co jest bar­dziej nachalne Naj­lep­sze jest to co się sprzeda Chu­jowe to co sprze­dać się nie da Każdy to widzi, w środ­ku miasta Sta­tua z gówna wyrasta