naj­bar­dziej za­baw­nym jest ten, które­go żart brzmi nieświadomie 


naj­bar­dziej-za­baw­nym-jest ten-które­go-żart-brzmi-nieświadomie 
starlightnaj­bar­dziejza­baw­nymjest tenktóre­gożartbrzminieświadomie naj­bar­dziej za­baw­nymza­baw­nym jest tenktóre­go żartżart brzmibrzmi nieświadomie naj­bar­dziej za­baw­nym jest tenktóre­go żart brzmiżart brzmi nieświadomie które­go żart brzmi nieświadomie 

Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Głębo­kie stu­dium na­tury jest naj­bar­dziej płod­nym źródłem ma­tema­tycznych odkryć.Odejść dla czy­jegoś dob­ra jest czy­nem szlachet­nym, ale wśród naj­szlachet­niej­szych czynów jest tym naj­bar­dziej nikczemnym.Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.Nie trze­ba in­nych ciągle ga­nić, kar­cić, wy­tykać. Na­leży zaw­sze od­woływać się do war­tości, które są w każdym człowieku, cho­ciażby ten człowiek był naj­bar­dziej spo­niewiera­ny i zniszczony.