Naj­bliższy jes­tem sam sobie.


naj­bliższy-jes­tem-sam-sobie
terencjusznaj­bliższyjes­temsamsobienaj­bliższy jes­temjes­tem samsam sobienaj­bliższy jes­tem samjes­tem sam sobienaj­bliższy jes­tem sam sobie

Bóg jest bliższy człowiekowi niż człowiek sam sobie.Będąc człowiekiem, nie jes­tem bliższy nies­kończo­ności, niż gdy­bym był mrówką, ale też nie jes­tem dal­szy, niż gdy­bym był ciałem niebieskim.Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jes­tem so­bie cza­sem ta­ki daleki...Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam.Uśmie­cham się wte­dy i mam przez chwilę wrażenie, że nie jes­tem sam. Ale jes­tem i w głębi duszy wiem, że zaw­sze będę...jes­tem de­monem wy­wołuje burze jes­tem aniołem spokój bu­duje jes­tem emocją ludziom świat kreuje tworze i niszczę .... jes­tem ewo­lucją... ub­raną w istotę