Naj­częściej, choć nie zaw­sze, miłość zaos­trza wzrok ko­bietom, a mężczyz­nom zabiera.


naj­częściej-choć-nie zaw­sze-miłość-zaos­trza-wzrok-ko­bietom-a mężczyz­nom-zabiera
mateusz piecki schizoidalnynaj­częściejchoćnie zaw­szemiłośćzaos­trzawzrokko­bietoma mężczyz­nomzabierachoć nie zaw­szemiłość zaos­trzazaos­trza wzrokwzrok ko­bietoma mężczyz­nom zabieramiłość zaos­trza wzrokzaos­trza wzrok ko­bietommiłość zaos­trza wzrok ko­bietom

W miarę starze­nia się mężczyz­nom rośnie bro­da, a ko­bietom język.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Naj­lep­sze lis­ty miłos­ne ko­bieta pisze zaw­sze do mężczyz­ny, które­go zdradza.Mężczyźni po­win­ni ko­bietom jak naj­częściej mówić kom­ple­men­ty. Kosztu­je o wiele mniej niż kwiaty, a spra­wiają im tę samą przyjemność.Mężczyz­na zaw­sze jest człowiekiem. Człowiek nie zaw­sze jest mężczyzną.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo !