Naj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę.


naj­częściej-wy­gasłe-uczu­cia-stwarzają-w łżeństwie-gorącą-atmosferę
marian karczmarczyknaj­częściejwy­gasłeuczu­ciastwarzająw małżeństwiegorącąatmosferęnaj­częściej wy­gasłewy­gasłe uczu­ciauczu­cia stwarzająstwarzają w małżeństwiew małżeństwie gorącągorącą atmosferęnaj­częściej wy­gasłe uczu­ciawy­gasłe uczu­cia stwarzająuczu­cia stwarzają w małżeństwiestwarzają w małżeństwie gorącąw małżeństwie gorącą atmosferęnaj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzająwy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwieuczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącąstwarzają w małżeństwie gorącą atmosferęnaj­częściej wy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwiewy­gasłe uczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącąuczu­cia stwarzają w małżeństwie gorącą atmosferę

Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym.Nie pot­ra­fię już kochać ,nie pot­ra­fię już niena­widzić. Ob­ce są mi uczu­cia ta­kie jak ra­dość i za­dowo­lenie jest we mnie mnóstwo żalu i bólu .Życie wys­sało ze mnie te uczu­cia .jes­tem wypalona.Szczęśli­wym byc to przy­wilej kochających. Bo czyż jest coś bar­dziej uszczęśli­wiające­go od kocha­nia, czy kom­fortu uczu­cia by­cia kochanym?? Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Wiel­kie uczu­cia są nieme.