Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.


naj­gor­sza-naj­trud­niej­sza-do wy­lecze­nia-niena­wiść-to ­ka-która-zajęła-miej­sce-wiel­kiej-miłoś
eurypidesnaj­gor­szanaj­trud­niej­szado wy­lecze­nianiena­wiśćto ta­kaktórazajęłamiej­scewiel­kiejmiłościnaj­trud­niej­sza do wy­lecze­niado wy­lecze­nia niena­wiśćniena­wiść to ta­kaktóra zajęłazajęła miej­scemiej­sce wiel­kiejwiel­kiej miłościnaj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiśćdo wy­lecze­nia niena­wiść to ta­kaktóra zajęła miej­scezajęła miej­sce wiel­kiejmiej­sce wiel­kiej miłościnaj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­kaktóra zajęła miej­sce wiel­kiejzajęła miej­sce wiel­kiej miłościktóra zajęła miej­sce wiel­kiej miłości

Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka.Niekiedy z wiel­kiej miłości i wiel­ka niena­wiść się rodzi.Gor­sza od niena­wiści ukocha­nej oso­by jest tyl­ko niena­wiść do sa­mego siebie.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.