Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po...


naj­gor­sze-jest to-że ­kogo-nie można-zam­knąć-w więzieniu-przed-po­pełnieniem-zbrod­-zaw­sze-po
daniellonaj­gor­szejest toże ni­kogonie możnazam­knąćw więzieniuprzedpo­pełnieniemzbrod­nizaw­szeponaj­gor­sze jest toże ni­kogo nie możnanie można zam­knąćzam­knąć w więzieniuw więzieniu przedprzed po­pełnieniempo­pełnieniem zbrod­nizaw­sze poże ni­kogo nie można zam­knąćnie można zam­knąć w więzieniuzam­knąć w więzieniu przedw więzieniu przed po­pełnieniemprzed po­pełnieniem zbrod­niże ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniunie można zam­knąć w więzieniu przedzam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniemw więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­niże ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przednie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniemzam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni

Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.