Naj­gor­sze jest to, że muszę żyć dalej.


naj­gor­sze-jest to-że muszę-żyć-dalej
mistrzynipióranaj­gor­szejest toże muszężyćdalejnaj­gor­sze jest toże muszę żyćżyć dalejże muszę żyć dalej

Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie.Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po...cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.