Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..


naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
andreanaj­gor­szejestkiedywieszże możeszdlatej je­dynejoso­byzro­bićwszys­tkoa onama prob­lemby zro­bićciebiecokolwieknaj­gor­sze jestkiedy wieszże możesz dladla tej je­dynejtej je­dynej oso­byoso­by zro­bićzro­bić wszys­tkoa ona ma prob­lemby zro­bić dladla ciebieciebie cokolwiekże możesz dla tej je­dynejdla tej je­dynej oso­bytej je­dynej oso­by zro­bićoso­by zro­bić wszys­tkoby zro­bić dla ciebiedla ciebie cokolwiekże możesz dla tej je­dynej oso­bydla tej je­dynej oso­by zro­bićtej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tkoby zro­bić dla ciebie cokolwiekże możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bićdla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko

Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie. -Charles de Gaulle
Żaden-praw­dzi­wy-prob­lem-nie może-być-roz­wiąza­ny-naj­lep­sze-co można-dla-niego-zro­bić-to za­pew­ć-mu trwanie
Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała. -Ryder
dla-miłość-jest ę-w sta­nie-zro­bić-wszys­tko-na­wet-poz­wo­lić-dru­giej-oso­bie-um­rzeć-by już-nie cierpiała