Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..


naj­gor­sze-jest-kiedy-wiesz-że możesz-dla-tej ­dynej-oso­by-zro­bić-wszys­tko-a ona- prob­lem-by zro­bić-dla-ciebie-cokolwiek
andreanaj­gor­szejestkiedywieszże możeszdlatej je­dynejoso­byzro­bićwszys­tkoa onama prob­lemby zro­bićciebiecokolwieknaj­gor­sze jestkiedy wieszże możesz dladla tej je­dynejtej je­dynej oso­byoso­by zro­bićzro­bić wszys­tkoa ona ma prob­lemby zro­bić dladla ciebieciebie cokolwiekże możesz dla tej je­dynejdla tej je­dynej oso­bytej je­dynej oso­by zro­bićoso­by zro­bić wszys­tkoby zro­bić dla ciebiedla ciebie cokolwiekże możesz dla tej je­dynej oso­bydla tej je­dynej oso­by zro­bićtej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tkoby zro­bić dla ciebie cokolwiekże możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bićdla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko

Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.Posłuchaj. Możesz być wszys­tkim, czym zechcesz być. Uważaj.To jest zaklęcie. To jest ma­gia. Wsłuchaj się w te słowa. Możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko, możesz być wszys­tkim, możesz zro­bić wszys­tko. Posłuchaj zaklęcia.- Cze­go naj­bar­dziej nie lu­bisz w życiu? - Bezsilności. - Dlacze­go? - za­pytała zaintrygowana. - Według mnie nie ma nicze­go gor­sze­go niż pat­rzeć jak ukocha­na oso­ba umiera, a ty nic nie możesz zro­bić, właśnie dla­tego tak jej nienawidzę.Dla miłość jest się w sta­nie zro­bić wszys­tko, na­wet poz­wo­lić dru­giej oso­bie um­rzeć, by już nie cierpiała.Jes­teś piękny. Jes­teś cu­dow­ny i wszys­tko, co ro­bisz, jest cu­dow­ne, bo ty to ro­bisz. Jes­teś tą sil­niej­szą stroną. Możesz zro­bić coś źle i wie­dzieć, że to jest złe, al­bo zro­bić coś dob­rze i wie­dzieć, że to jest dob­re, ale to coś nie może ci nicze­go zro­bić. Ty, to cały czas ty.