Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.


naj­gor­sze-nie jest by­cie-słabym-naj­gor­szy jest brak-umiejętnoś-przyz­na­nia ę-do tego
nighthuntressnaj­gor­szenie jest by­ciesłabymnaj­gor­szy jest brakumiejętnościprzyz­na­nia siędo tegonaj­gor­sze nie jest by­cienie jest by­cie słabymnaj­gor­szy jest brak umiejętnościumiejętności przyz­na­nia sięprzyz­na­nia się do tegonaj­gor­sze nie jest by­cie słabymnaj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia sięumiejętności przyz­na­nia się do tegonaj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego

Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze