Naj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania.


naj­gor­sze-są niepot­rzeb­ne-spotkania
krystyna siesickanaj­gor­szesą niepot­rzeb­nespotkanianaj­gor­sze są niepot­rzeb­nesą niepot­rzeb­ne spotkanianaj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania

Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Ci, co ku­pują rzeczy niepot­rzeb­ne, zaw­sze są mądrzej­si niż sądzą - ku­pują małe marzenia.Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego.Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze