Naj­gor­sze sy­tuac­je to te, gdzie jak­byś nie postąpił, ra­nisz ludzi, których kochasz nad życie...


naj­gor­sze-sy­tuac­-to te-gdzie-jak­byś-nie postąpił-ra­nisz-ludzi-których-kochasz-nad-życie
majka08naj­gor­szesy­tuac­jeto tegdziejak­byśnie postąpiłra­niszludziktórychkochasznadżycienaj­gor­sze sy­tuac­jesy­tuac­je to tegdzie jak­byśjak­byś nie postąpiłra­nisz ludziktórych kochaszkochasz nadnad życienaj­gor­sze sy­tuac­je to tegdzie jak­byś nie postąpiłktórych kochasz nadkochasz nad życiektórych kochasz nad życie

“Żyj tak, jak­byś żył po raz dru­gi, i tak, jak­byś za pier­wszym ra­zem postąpił równie niewłaści­wie, jak za­mie­rzasz postąpić teraz!” Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć.Naj­gor­sze w pięknych snach jest to, że we wszys­tko się wie­rzy, a gdy się budzisz po ta­kim śnie to masz wrażenie, jak­byś auten­tycznie coś stracił… Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Miłość ludzi żywi się dobrymi słowami.Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze