Naj­gor­szym pa­nującym jest ta­ki, który nie pa­nuje nad sobą.


naj­gor­szym-pa­nującym-jest ­ki-który-nie pa­nuje-nad-sobą
katon starszynaj­gor­szympa­nującymjest ta­kiktórynie pa­nujenadsobąnaj­gor­szym pa­nującympa­nującym jest ta­kiktóry nie pa­nujenie pa­nuje nadnad sobąnaj­gor­szym pa­nującym jest ta­kiktóry nie pa­nuje nadnie pa­nuje nad sobąktóry nie pa­nuje nad sobą

Naj­gor­szym nie jest się zestarzeć, Naj­gor­szym jest za­pom­nieć, że było się młodym.Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie.Naj­gor­szym złem jest nie mieć nikogo.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!