Naj­gorzej się czuję gdy każde­go dnia mówisz mi o tym jak bar­dzo ją kochasz. Gdy mówisz mi że nie masz od­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dzieć jej ja­ka jest wspa­niała. Ja ci mówię żebyś próbo­wał, żebyś był szczęśli­wy. I nie chcesz być szczęśli­wy bo nie ma jej przy to­bie. Nie widzisz że płaczę, nie poz­wolę ci zo­baczyć moich łez. I szty­letów które każde­go dnia wbi­jasz w mo­je serce...


naj­gorzej ę-czuję-gdy-każde­go-dnia-mówisz-mi o tym-jak bar­dzo-ją kochasz-gdy mówisz-mi że nie masz-od­wa­gi-po­wie­dzieć
niezapominajkinaj­gorzej sięczujęgdykażde­godniamówiszmi o tymjak bar­dzoją kochaszgdy mówiszmi że nie maszod­wa­gipo­wie­dziećjejja­kajest wspa­niałaja ci mówiężebyśpróbo­wałbyłszczęśli­wyi nie chceszbyćszczęśli­wybo nie ma jejprzyto­bienie widziszże płaczęnie poz­wolęci zo­baczyćmoichłezi szty­letówktórewbi­jaszw mo­jesercenaj­gorzej się czujęczuję gdygdy każde­gokażde­go dniadnia mówiszmówisz mi o tymmi o tym jak bar­dzojak bar­dzo ją kochaszgdy mówisz mi że nie maszmi że nie masz od­wa­giod­wa­gi po­wie­dziećpo­wie­dzieć po­wie­dziećpo­wie­dzieć jejjej ja­kaja­ka jest wspa­niałaja ci mówię żebyśżebyś próbo­wałżebyś byłbył szczęśli­wyi nie chcesz byćbyć szczęśli­wyszczęśli­wy bo nie ma jejbo nie ma jej przyprzy to­bienie widzisz że płaczęnie poz­wolę ci zo­baczyćci zo­baczyć moichmoich łezi szty­letów którektóre każde­gokażde­go dniadnia wbi­jaszwbi­jasz w mo­jew mo­je sercenaj­gorzej się czuję gdyczuję gdy każde­gogdy każde­go dniakażde­go dnia mówiszdnia mówisz mi o tymmówisz mi o tym jak bar­dzomi o tym jak bar­dzo ją kochaszgdy mówisz mi że nie masz od­wa­gimi że nie masz od­wa­gi po­wie­dziećod­wa­gi po­wie­dzieć po­wie­dziećpo­wie­dzieć po­wie­dzieć jejpo­wie­dzieć jej ja­kajej ja­ka jest wspa­niałaja ci mówię żebyś próbo­wałżebyś był szczęśli­wyi nie chcesz być szczęśli­wybyć szczęśli­wy bo nie ma jejszczęśli­wy bo nie ma jej przybo nie ma jej przy to­bienie poz­wolę ci zo­baczyć moichci zo­baczyć moich łezi szty­letów które każde­goktóre każde­go dniakażde­go dnia wbi­jaszdnia wbi­jasz w mo­jewbi­jasz w mo­je serce

Udało jej się od­po­wie­dzieć błędnie na każde py­tanie. Wiesz, ja­kim trze­ba być bys­trym, żeby źle od­po­wie­dzieć na każde pytanie?  -Nicholas Sparks
udało-jej ę-od­po­wie­dzieć-błędnie-na każde-py­tanie-wiesz ja­kim-trze­ba-być-bys­trym-żeby-ź-od­po­wie­dzieć-na każde