Naj­krótsze wy­razy


naj­krótsze-wy­razy-tak-i nie-wy­magają-najdłuższe­go-zastanowienia
pitagorasnaj­krótszewy­razytaki niewy­magająnajdłuższe­gozastanowienianaj­krótsze wy­razywy­magają najdłuższe­gonajdłuższe­go zastanowieniawy­magają najdłuższe­go zastanowienia

Naj­krótsze błędy są zaw­sze najlepsze.Najkrótsze wyrazy Niektórzy naj­bar­dziej po­magają, gdy nie przeszkadzają.Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami.- Ci też. Oto naj­krótsze i pełne za­razem treści życze­nia Wiel­ka­noc­ne, ja­kie ot­rzy­mała pew­na niewias­ta, i co można?! Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy.