Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi.


naj­lep­szą-ko­bietą-jest -o której ę-naj­mniej-mówi
tukidydesnaj­lep­sząko­bietąjest tao której sięnaj­mniejmówinaj­lep­szą ko­bietąko­bietą jest tao której się naj­mniejnaj­mniej mówinaj­lep­szą ko­bietą jest tao której się naj­mniej mówi

Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi.Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia.Ko­bieta to naj­cenniej­sza dla każde­go mężczyz­ny rzecz, bez której może się on w swoim życiu obejść.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.