Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.


naj­lep­sze-i naj­piękniej­sze-przy­jaźnie-mogą-przet­rwać-wszys­tko-a śli-ludziom-nap­rawdę-na so­bie-za­ży-to mogą
devinnaj­lep­szei naj­piękniej­szeprzy­jaźniemogąprzet­rwaćwszys­tkoa jeśliludziomnap­rawdęna so­bieza­leżyto mogązro­zumiećdrugąosobęi poz­wo­lićjejbyćszczęśliwącho­ciażby­wato cho­ler­nietrudnenaj­lep­sze i naj­piękniej­szei naj­piękniej­sze przy­jaźnieprzy­jaźnie mogąmogą przet­rwaćprzet­rwać wszys­tkoa jeśli ludziomludziom nap­rawdęnap­rawdę na so­biena so­bie za­leżyto mogą zro­zumiećzro­zumieć drugądrugą osobęosobę i poz­wo­lići poz­wo­lić jejjej byćbyć szczęśliwącho­ciaż by­waby­wa to cho­ler­nieto cho­ler­nie trudnenaj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźniei naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogąprzy­jaźnie mogą przet­rwaćmogą przet­rwać wszys­tkoa jeśli ludziom nap­rawdęludziom nap­rawdę na so­bienap­rawdę na so­bie za­leżyto mogą zro­zumieć drugązro­zumieć drugą osobędrugą osobę i poz­wo­lićosobę i poz­wo­lić jeji poz­wo­lić jej byćjej być szczęśliwącho­ciaż by­wa to cho­ler­nieby­wa to cho­ler­nie trudne

cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę.Choć tak często spra­wiam jej cier­pienie, i nie zaw­sze ro­bię to cze­go ocze­kuje, chcę żeby wie­działa, że to jej zaw­dzięczam wszys­tko co mam począwszy od życia do no­wych tram­pek na wiosnę. Wiem, że chcesz dla mnie wszys­tkiego co naj­lep­sze. Dzięku­je Ci za wszys­tko. Kocham Cię ma­mo ! szu­kam poez­ji która bru­tal­nie rzu­ci mnie na kolana bez naj­mniej­sze­go na­wet cienia wątpliwości... szu­kam kil­ku wersów które roz­paczli­wie dadzą do zro­zumienia... - no właśnie Ty. gdzie słowa które opiszą drżenie rąk bi­cie ser­ca roz­pa­lone czoło nieos­wo­jone myśli czające się gdzieś w kąci­ku ro­zumu? przy­cup­nięte... gdy­byś mógł być naj­piękniej­szym słowem... al­bo cho­ciaż wierszem (moich wypocin) Co­kol­wiek złego było - to te cho­re emoc­je, nie zamierzone. Da­waj­my so­bie zaw­sze drugą szansę, na­wet tam gdzie in­ni pos­ta­wili na nas krzyżyk. Szansę by stać się lep­szym, lub cho­ciaż zaak­cepto­wać to cze­go nie możemy zmienić. Poz­dra­wiam i kończę, Jest bo­wiem czas nat­chnienia i czas pow­ro­tu do życia... Obyśmy się nie spot­ka­li tu zbyt prędko. :) Ma naj­częściej skrom­ny wygląd, sza­re kar­tki, ale ma w so­bie wszys­tko to, co naj­piękniej­sze... to książka.