Naj­lep­sze rzeczy masz w życiu za darmo.


naj­lep­sze-rzeczy-masz-w życiu-za darmo
duch_sumienianaj­lep­szerzeczymaszw życiuza darmonaj­lep­sze rzeczyrzeczy maszmasz w życiuw życiu za darmonaj­lep­sze rzeczy maszrzeczy masz w życiumasz w życiu za darmonaj­lep­sze rzeczy masz w życiurzeczy masz w życiu za darmonaj­lep­sze rzeczy masz w życiu za darmo

Naj­lep­sze rzeczy w życiu spot­kały mnie w snach.Po stok­roć naj­ważniej­sze, co masz w życiu na głowie, to dbać o włas­ne zdrowie.Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tra­gicznie, ro­bić co możecie naj­lep­sze­go w da­nej chwi­li, życie uważać za grę, a świat za boisko.Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia.