Naj­lep­sze rzeczy masz w życiu za darmo.


naj­lep­sze-rzeczy-masz-w życiu-za darmo
duch_sumienianaj­lep­szerzeczymaszw życiuza darmonaj­lep­sze rzeczyrzeczy maszmasz w życiuw życiu za darmonaj­lep­sze rzeczy maszrzeczy masz w życiumasz w życiu za darmonaj­lep­sze rzeczy masz w życiurzeczy masz w życiu za darmonaj­lep­sze rzeczy masz w życiu za darmo

Naj­lep­sze rzeczy w życiu spot­kały mnie w snach. -Moon G
naj­lep­sze-rzeczy-w życiu-spot­kały-mnie-w snach
Po stok­roć naj­ważniej­sze, co masz w życiu na głowie, to dbać o włas­ne zdrowie. -Elisabeth K
po stok­roć-naj­ważniej­sze-co-masz-w życiu-na głowie-to-dbać-o włas­ne-zdrowie
Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera. -José Mourinho
ma­my-naj­lep­szych-piłkarzy-i przep­raszam-za aro­gan­cję-­my-naj­lep­sze­go-trenera
Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa. -Walter Scott
na­wet-naj­gor­sza-praw­da-jest lep­sza-od naj­lep­sze­go-kłamstwa
Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tra­gicznie, ro­bić co możecie naj­lep­sze­go w da­nej chwi­li, życie uważać za grę, a świat za boisko. -Robert Baden-Powell
oto-klucz-do szczęścia-nie brać-rzeczy-zbyt-tra­gicznie-ro­bić-co możecie-naj­lep­sze­go-w da­nej-chwi­li-życie-uważać-za grę
Przy­padek zaw­sze piszę naj­lep­sze sce­nariu­sze życia. -PoznajPrawdę
przy­padek-zaw­sze-piszę-naj­lep­sze-sce­nariu­sze-życia