Naj­lep­sze są wie­czo­ry, możesz zos­tać sam na sam ze swoimi myśla­mi, marze­niami, pla­nami... Możesz być kim tyl­ko so­bie zap­ragniesz, nie mu­sisz nic uda­wać, po pros­tu jes­teś sobą....


naj­lep­sze-są wie­czo­ry-możesz-zos­ć-sam-na sam-ze swoimi-myś­mi-marze­niami-pla­nami-możesz być-kim-tyl­ko-so­bie
agnimnaj­lep­szesą wie­czo­rymożeszzos­taćsamna samze swoimimyśla­mimarze­niamipla­namimożesz byćkimtyl­koso­biezap­ragniesznie mu­sisznicuda­waćpo pros­tujes­teśsobąnaj­lep­sze są wie­czo­rymożesz zos­taćzos­tać samsam na samna sam ze swoimize swoimi myśla­mipla­nami możesz byćmożesz być kimkim tyl­kotyl­ko so­bieso­bie zap­ragniesznie mu­sisz nicnic uda­waćpo pros­tu jes­teśjes­teś sobąmożesz zos­tać samzos­tać sam na samsam na sam ze swoimina sam ze swoimi myśla­mipla­nami możesz być kimmożesz być kim tyl­kokim tyl­ko so­bietyl­ko so­bie zap­ragniesznie mu­sisz nic uda­waćpo pros­tu jes­teś sobą

Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś. -Muhammad Ali
aby-być-wiel­kim-mis­trzem-mu­sisz-uwie­rzyć-że jes­teś-naj­lep­szy-jeżeli nie jes­teś-uda­waj-że jesteś
Próbując miłości na le­wo i prawo, nig­dy nie za­pomi­naj, że być może to za mało. Bo możesz dos­tać wszys­tko to cze­go in­ni oczekują, ty zaś jes­teś po pros­tu zwykłą szują. -Xmen
próbując-miłoś-na ­wo-i prawo-nig­dy-nie za­pomi­naj-że być-może-to za ło-bo-możesz-­ć-wszys­tko-to cze­go-in­-oczekują-ty