Naj­lep­sze uczu­cie na świecie? Gdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej Ci osoby.


naj­lep­sze-uczu­cie-na świecie-gdy-czu­jesz ę-pot­rzeb­ny-dla-naj­ważniej­szej-ci osoby
próbujpatrzećkolorowonaj­lep­szeuczu­ciena świeciegdyczu­jesz siępot­rzeb­nydlanaj­ważniej­szejci osobynaj­lep­sze uczu­cieuczu­cie na świeciegdy czu­jesz sięczu­jesz się pot­rzeb­nypot­rzeb­ny dladla naj­ważniej­szejnaj­ważniej­szej ci osobynaj­lep­sze uczu­cie na świeciegdy czu­jesz się pot­rzeb­nyczu­jesz się pot­rzeb­ny dlapot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szejdla naj­ważniej­szej ci osobygdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dlaczu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szejpot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej ci osobygdy czu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szejczu­jesz się pot­rzeb­ny dla naj­ważniej­szej ci osoby

Naj­piękniej­sze uczu­cie? Czuć się pot­rzeb­nym. Nic te­mu nie dorówna.cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym.Two­je oczy są uoso­bieniem wszys­tkiego co było dla mnie naj­ważniej­sze a us­ta? Co tu dużo mówić , są najsłod­sze ze wszys­tkich ma­lin na świecie Nie mam naj­lep­sze­go życia. Ale naj­le­piej jest, gdy u Ciebie, na łóżku, swym ra­mieniem mnie otu­lasz i szep­czesz do ucha słod­kie 'kocham Cię'.