Naj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie są: dok­tor dieta, dok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor.


naj­lep­szy­mi-­karza­mi-na świecie-są-dok­tor-dieta-dok­tor-spokój-i dok­tor-dob­ry-humor
jonathan swiftnaj­lep­szy­mile­karza­mina świeciedok­tordietaspokóji dok­tordob­ryhumornaj­lep­szy­mi le­karza­mile­karza­mi na świeciena świecie sąspokój i dok­tordob­ry humornaj­lep­szy­mi le­karza­mi na świeciele­karza­mi na świecie sądok­tor spokój i dok­torspokój i dok­tor dob­ryi dok­tor dob­ry humornaj­lep­szy­mi le­karza­mi na świecie sądok­tor spokój i dok­tor dob­ryspokój i dok­tor dob­ry humordok­tor spokój i dok­tor dob­ry humor

Nieuk ksiądz, dok­tor, kucharz - siebie i ludzi w zdro­wiu zawodzą. -Jan Żabczyc
nieuk-ksiądz-dok­tor-kucharz- siebie-i ludzi-w zdro­wiu-zawodzą
Ak­tor Max von Sy­dow za­pyta­ny w roz­mo­wie przez Grażynę Tor­bicką, co uważa za naj­większe osiągnięcie naszej cy­wili­zac­ji, od­po­wie­dział: - To, że jeszcze istnieje. -Max von Sydow
ak­tor-max-von-sy­dow-za­pyta­ny-w roz­mo­wie-przez-grażynę-tor­bicką-co uważa-za naj­większe-osiągnięcie-naszej-cy­wili­zac­ji
Ci, którzy twier­dzą, że sztu­ka nie po­win­na pro­pago­wać dok­tryn, mają zaz­wyczaj na myśli dok­try­ny sprzeczne z ich własnymi. -Jorge Luis Borges
ci-którzy-twier­dzą-że sztu­ka-nie po­win­na-pro­pago­wać-dok­tryn-mają-zaz­wyczaj-na myśli-dok­try­ny-sprzeczne-z ich-własnymi
Ak­tor­stwo dnia codzien­ne­go tym się różni od ak­tor­stwa w teat­rze, że wszys­cy grają przed wszys­tki­mi i wiedzą nawza­jem o so­bie, że grają. -Czesław Miłosz
ak­tor­stwo-dnia-codzien­ne­go-tym ę-róż-od ak­tor­stwa-w teat­rze-że wszys­cy-grają-przed-wszys­tki­mi-i wiedzą-nawza­jem