Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia.


naj­lep­szych-ak­torów-spot­kać-można-dookoła-siebie-są-to be­zuczu­ciow­cy-udający-uczucia
bloodymerynaj­lep­szychak­torówspot­kaćmożnadookołasiebieto be­zuczu­ciow­cyudającyuczucianaj­lep­szych ak­torówak­torów spot­kaćspot­kać możnamożna dookoładookoła siebiesą to be­zuczu­ciow­cyto be­zuczu­ciow­cy udającyudający uczucianaj­lep­szych ak­torów spot­kaćak­torów spot­kać możnaspot­kać można dookołamożna dookoła siebiesą to be­zuczu­ciow­cy udającyto be­zuczu­ciow­cy udający uczucianaj­lep­szych ak­torów spot­kać możnaak­torów spot­kać można dookołaspot­kać można dookoła siebiesą to be­zuczu­ciow­cy udający uczucianaj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookołaak­torów spot­kać można dookoła siebie

Jeśli na swo­jej drodze mądrość chcesz spot­kać, sławę, bo­gac­two i miłość, naj­pierw na drodze tej mu­sisz pos­ta­wić sam siebie. I spot­kać tam siebie. I poz­nać siebie. -dooorotis
jeśli-na swo­jej-drodze-mądrość-chcesz-spot­kać-sławę-bo­gac­two-i miłość-naj­pierw-na drodze-tej mu­sisz-pos­­wić-sam-siebie
Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem... --Ewelcia92-
naj­lep­szych-i naj­piękniej­szych-rzeczy-na świecie-nie można-ani-zo­baczyć-ani-dotknąć-trze­ba- poczuć-sercem
Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera. -José Mourinho
ma­my-naj­lep­szych-piłkarzy-i przep­raszam-za aro­gan­cję-­my-naj­lep­sze­go-trenera
Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze. -Tom Clancy
moim-zda­niem-seks-to jed­na-z naj­piękniej­szych-naj­bar­dziej-na­tural­nych-najzdrow­szych-rzeczy-ja­kie-można-ku­pić
Wśród pas­terzy można spot­kać i takich, na wi­dok których, całe sta­do baranieje. -nicola-57
wśród-­terzy-można-spot­kać-i takich-na-wi­dok-których-całe-sta­do-baranieje