Naj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można ani zo­baczyć, ani dotknąć... Trze­ba je poczuć sercem...


naj­lep­szych-i naj­piękniej­szych-rzeczy-na świecie-nie można-ani-zo­baczyć-ani-dotknąć-trze­ba- poczuć-sercem
-ewelcia92-naj­lep­szychi naj­piękniej­szychrzeczyna świecienie możnaanizo­baczyćdotknąćtrze­baje poczućsercemnaj­lep­szych i naj­piękniej­szychi naj­piękniej­szych rzeczyrzeczy na świeciena świecie nie możnanie można aniani zo­baczyćani dotknąćdotknąć trze­batrze­ba je poczućje poczuć sercemnaj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczyi naj­piękniej­szych rzeczy na świecierzeczy na świecie nie możnana świecie nie można aninie można ani zo­baczyćani dotknąć trze­badotknąć trze­ba je poczućtrze­ba je poczuć sercemnaj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świeciei naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie możnarzeczy na świecie nie można anina świecie nie można ani zo­baczyćani dotknąć trze­ba je poczućdotknąć trze­ba je poczuć sercemnaj­lep­szych i naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie możnai naj­piękniej­szych rzeczy na świecie nie można anirzeczy na świecie nie można ani zo­baczyćani dotknąć trze­ba je poczuć sercem

Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Wiele jest na świecie rzeczy dla nas ważnych, lecz jak często nie dos­trze­gamy tych naj­ważniej­szych, które są przed naszym nosem.Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera.Naj­lep­szych ak­torów spot­kać można dookoła siebie. Są to be­zuczu­ciow­cy udający uczucia.Tych rzeczy naj­lep­szych - ser­ca, które nas kocha, słońca, które nam świeci - i tak na włas­ność mieć nie podobna.Jeśli is­tnieje uczu­cie niena­wiści do miłości, którą kocha się popęka­nym ser­cem i naj­chętniej z tej całej nie­szczęśli­wej sy­tuac­ji za­biło by się w naj­gor­szych tor­tu­rach krzycząc naj­piękniej­sze wyz­na­nia, to właśnie to uczu­cie mnie przepełnia.