Naj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem.


naj­lep­szym-dla-nas-w życiu-roz­sta­niem-jest roz­sta­nie-z pesymizmem
małgorzata stolarskanaj­lep­szymdlanasw życiuroz­sta­niemjest roz­sta­niez pesymizmemnaj­lep­szym dladla nasnas w życiuw życiu roz­sta­niemroz­sta­niem jest roz­sta­niejest roz­sta­nie z pesymizmemnaj­lep­szym dla nasdla nas w życiunas w życiu roz­sta­niemw życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nieroz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmemnaj­lep­szym dla nas w życiudla nas w życiu roz­sta­niemnas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­niew życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmemnaj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niemdla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nienas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem

Miłość to nie tyl­ko kwiat­ki i słod­kie laur­ki. Trwa­nie w trud­nych sy­tuac­jach i ra­dość ze szczęścia. To także, a może prze­de wszys­tkim, sztu­ka roz­sta­nia. Roz­sta­nia z tym co dla Ciebie jest wszys­tkim i naj­piękniej­szym. Z pla­nami i marzeniami. To móc po­wie­dzieć żeg­naj, bądź szczęśli­wy w swoich wyborach. Nie pot­ra­fię zam­knąć roz­działu z Tobą. Bedziesz zaw­sze w moim sercu.W Pol­sce nie ma de­mok­racji ci z nis­kim sta­tusem społecznym jak i z chud­szym por­tfe­lem nig­dy nie będą mieli rac­ji Ps. To­muś im zarzu­ci roz­wiązłość , choćby i w ilości po­ciech , pa­ni z kios­ku roz­pa­sanie słow­ne , w naj­lep­szym wy­pad­ku zarzu­ci ich de­woc­jo­naliami wa­zelin ka od bel­fra po mszy.By­cie naj­lep­szym jest ta­kie sa­mo jak by­cie śred­nim, a to jest tak sa­mo jak by­cie naj­gor­szym. To wszys­tko tyl­ko sta­ny by­tu. Liczy się to, jak da­na oso­ba czu­je się w swoim sta­nie i cze­mu się w nim znajduje.Naj­lep­szym środ­kiem na usy­pianie roz­mo­wy jest ziewanie.Na­wet naj­lep­szy miód nie jest w sta­nie skleić ser­ca, które­go roz­darło ty­siąc har­punów stworzo­nych ze słów.O naj­lep­szym to­warzys­twie mówi się, że roz­mo­wa w nim pou­cza, a mil­cze­nie kształci.