Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.


naj­lep­szym-przy­jacielem-jest ten-kto-nie py­tając-o powód-smut­ku-pot­ra­fi-spra­wić-że znów-wra­ca-radość
autor nieznanynaj­lep­szymprzy­jacielemjest tenktonie py­tająco powódsmut­kupot­ra­fispra­wićże znówwra­caradośćnaj­lep­szym przy­jacielemprzy­jacielem jest tenkto nie py­tającnie py­tając o powódo powód smut­kupot­ra­fi spra­wićże znów wra­cawra­ca radośćnaj­lep­szym przy­jacielem jest tenkto nie py­tając o powódnie py­tając o powód smut­kuże znów wra­ca radośćkto nie py­tając o powód smut­ku

Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość.Moim naj­lep­szym przy­jacielem była, jest i będzie mo­ja ma­ma... ~ Mrs Vercetti Po­win­no się przy­naj­mniej raz dzien­nie przeczy­tać ja­kiś ład­ny wier­sz, zo­baczyć piękny ob­raz, posłuchać przy­jem­nej piosen­ki lub po­roz­ma­wiać z naj­lep­szym przy­jacielem. W ten sposób bu­duje­my piękniej­szą, bar­dziej war­tościową część nasze­go istnienia.Moim naj­lep­szym przy­jacielem była śmierć... Dopóki jej nie zabiłem.Mu­zyka naj­lep­szym przy­jacielem człowieka. Wsłuchując się w słowa i rytm, który nas po­zytyw­nie po­budza .Sta­raj­cie się zos­ta­wić ten świat choć trochę lep­szym, niż go zastaliście.