Naj­mil­sza ludziom nadzieja.


naj­mil­sza-ludziom-nadzieja
bias z prienynaj­mil­szaludziomnadziejanaj­mil­sza ludziomludziom nadziejanaj­mil­sza ludziom nadzieja

Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka.Naj­mil­sze ludziom pochlebstwa.Nadzieja jest naj­cenniej­szą to­warzyszką życia.Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Są chwi­le w życiu ludzkim, pod­czas których mil­cze­nie zastępu­je naj­wznioślej­szą mowę.