Naj­mil­sze ludziom pochlebstwa.


naj­mil­sze-ludziom-pochlebstwa
bujak bogusławnaj­mil­szeludziompochlebstwanaj­mil­sze ludziomludziom pochlebstwanaj­mil­sze ludziom pochlebstwa

Naj­mil­sza ludziom nadzieja.Naj­lep­sze i naj­piękniej­sze przy­jaźnie mogą przet­rwać wszys­tko, a jeśli ludziom nap­rawdę na so­bie za­leży, to mogą zro­zumieć drugą osobę i poz­wo­lić jej być szczęśliwą, cho­ciaż by­wa to cho­ler­nie trudne.By­wają chwi­le, gdy naj­skryt­sze na­wet ser­ce mil­czeć nie może.Zbyt­ki ma­terial­ne i nędze ma­terial­ne są zaw­sze wiel­kim mil­cze­niem ducha czy in­dy­widuów, czy na­rodów - jest to życie zwierzęce na naj­wyższym lub naj­niższym szczeb­lu swoim.Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia.Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość!