Naj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier.


naj­mniej­sza-zaś-z cnót-lep­szą-jest od pięknych-manier
stephanie felicite de genlisnaj­mniej­szazaśz cnótlep­sząjest od pięknychmaniernaj­mniej­sza zaśzaś z cnótz cnót lep­sząlep­szą jest od pięknychjest od pięknych maniernaj­mniej­sza zaś z cnótzaś z cnót lep­sząz cnót lep­szą jest od pięknychlep­szą jest od pięknych maniernaj­mniej­sza zaś z cnót lep­szązaś z cnót lep­szą jest od pięknychz cnót lep­szą jest od pięknych maniernaj­mniej­sza zaś z cnót lep­szą jest od pięknychzaś z cnót lep­szą jest od pięknych manier

Najmniejsza zaś z cnót lepszą jest atoli od pięknych manier.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Rzeczy­wis­tość jest zbyt trud­na do zaak­cepto­wania ta­ka, ja­ka jest. Naj­lep­szą rzeczą wy­myśloną przez in­styn­kt sa­mozacho­waw­czy i naj­lep­szą sa­moob­roną jest poczu­cie hu­moru, autoironia.Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której się naj­mniej mówi.Naj­lep­szą ko­bietą jest ta, o której naj­mniej się mówi.Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.