Naj­now­szą pieśń naj­więcej ludzie sławią.


naj­now­szą-pieśń-naj­więcej-ludzie-sławią
homernaj­now­sząpieśńnaj­więcejludziesławiąnaj­now­szą pieśńpieśń naj­więcejnaj­więcej ludzieludzie sławiąnaj­now­szą pieśń naj­więcejpieśń naj­więcej ludzienaj­więcej ludzie sławiąnaj­now­szą pieśń naj­więcej ludziepieśń naj­więcej ludzie sławiąnaj­now­szą pieśń naj­więcej ludzie sławią

Najnowszą pieśń najwięcej ludzie sławią.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.Mil­cze­nie to naj­trud­niej­sza i naj­dosko­nal­sza sztuka.Naj­gor­sza, naj­trud­niej­sza do wy­lecze­nia niena­wiść to ta­ka, która zajęła miej­sce wiel­kiej miłości.Twier­dzę, że kos­miczne przeżycie re­ligij­ne sta­nowi naj­silniej­szą i naj­szlachet­niej­szą po­budkę do ba­dań naukowych.- Te­raz jes­teś na pew­no naj­szczęśliw­sza w swoim życiu! - Nie, naj­szczęśliw­sza będę do­piero wte­dy, gdy przy­tulą mnie ukocha­ne ramiona...