Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy.


naj­pewniej­szym-spo­sobem-by czuć ę-szczęśli­wym-to spra­wić-by ktoś-in­ny-był-szczęśliwy
h. jackson brownnaj­pewniej­szymspo­sobemby czuć sięszczęśli­wymto spra­wićby ktośin­nybyłszczęśliwynaj­pewniej­szym spo­sobemby czuć się szczęśli­wymby ktoś in­nyin­ny byłbył szczęśliwyby ktoś in­ny byłin­ny był szczęśliwyby ktoś in­ny był szczęśliwy

Najpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy. -H. Jackson Brown
najpewniejszym-sposobem-by-czuć-ę-szczęśliwym-to-sprawić-by-ktoś-inny-był-szczęśliwy
Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna. -Victor Marie Hugo
naj­lep­szym-spo­sobem-na rozpędze­nie-me­lan­cho­lii-jest wi­dok-kry­minal­ne­go-pro­cesu-głupo­-bo­wiem-sędziów-by­wa
Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość. -Autor nieznany
naj­lep­szym-przy­jacielem-jest ten-kto-nie py­tając-o powód-smut­ku-pot­ra­fi-spra­wić-że znów-wra­ca-radość
Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów. -Thornton (Niven) Wilder
naj­pewniej­szym-zna­kiem-że jest ę-na fałszy­wej-drodze-to ok­laski-wrogów
Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
ja­kim-spo­sobem-prze­konać-ę-czy ę-nie jest po pros­-obłud­nym-ka­boty­nem-właśnie-to naj­gor­sze-że ­kiego-spo­sobu-nie