Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy.


naj­pewniej­szym-spo­sobem-by czuć ę-szczęśli­wym-to spra­wić-by ktoś-in­ny-był-szczęśliwy
h. jackson brownnaj­pewniej­szymspo­sobemby czuć sięszczęśli­wymto spra­wićby ktośin­nybyłszczęśliwynaj­pewniej­szym spo­sobemby czuć się szczęśli­wymby ktoś in­nyin­ny byłbył szczęśliwyby ktoś in­ny byłin­ny był szczęśliwyby ktoś in­ny był szczęśliwy

Naj­lep­szym spo­sobem wy­wołania nu­dy jest mówienie wszys­tkiego, co się wie.Najpewniejszym sposobem, by czuć się szczęśliwym, to sprawić, by ktoś inny był szczęśliwy.Naj­lep­szym spo­sobem na rozpędze­nie me­lan­cho­lii jest wi­dok kry­minal­ne­go pro­cesu, głupo­ta bo­wiem sędziów by­wa zaz­wyczaj niez­wykle ucieszna.Naj­lep­szym przy­jacielem jest ten, kto nie py­tając o powód smut­ku, pot­ra­fi spra­wić, że znów wra­ca radość.Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów.Ja­kim spo­sobem prze­konać się, czy się nie jest po pros­tu obłud­nym ka­boty­nem? Właśnie to naj­gor­sze, że ta­kiego spo­sobu nie ma.