Naj­pewniej­szym zna­kiem, że jest się na fałszy­wej drodze, to ok­laski wrogów.


naj­pewniej­szym-zna­kiem-że jest ę-na fałszy­wej-drodze-to ok­laski-wrogów
thornton (niven) wildernaj­pewniej­szymzna­kiemże jest sięna fałszy­wejdrodzeto ok­laskiwrogównaj­pewniej­szym zna­kiemże jest się na fałszy­wejna fałszy­wej drodzeto ok­laski wrogówże jest się na fałszy­wej drodze

Naj­pewniej­szym spo­sobem, by czuć się szczęśli­wym, to spra­wić, by ktoś in­ny był szczęśliwy.Naj­lep­szym środ­kiem na usy­pianie roz­mo­wy jest ziewanie.Czy myślisz, że zaw­sze w naj­szyb­szym, naj­piękniej­szym i naj­droższym aucie sie­dzi człowiek naj­bar­dziej zajęty? Pośpiech cy­wili­zac­ji wy­nika z nad­miaru wol­ne­go czasu.Najpewniejszym znakiem, że jest się na fałszywej drodze, to oklaski wrogów.Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści