Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.


naj­piękniej­szą-rzeczą-ja­kiej-możemy-doświad­czyć-jest ocza­rowa­nie-­jem­nicą-jest to uczu­cie-które-stoi-u ko­leb­ki
albert einsteinnaj­piękniej­sząrzecząja­kiejmożemydoświad­czyćjest ocza­rowa­nieta­jem­nicąjest to uczu­ciektórestoiu ko­leb­kipraw­dzi­wejsztu­kii praw­dzi­wejnaukiten ktogo nie znai nie pot­ra­fi siędzi­wićnie pot­ra­fidoz­na­waćzachwy­tujest mar­twyniczymzdmuchniętaświeczkanaj­piękniej­szą rzecząja­kiej możemymożemy doświad­czyćdoświad­czyć jest ocza­rowa­niejest ocza­rowa­nie ta­jem­nicąktóre stoistoi u ko­leb­kiu ko­leb­ki praw­dzi­wejpraw­dzi­wej sztu­kisztu­ki i praw­dzi­weji praw­dzi­wej naukigo nie zna i nie pot­ra­fi sięi nie pot­ra­fi się dzi­wićnie pot­ra­fi doz­na­waćdoz­na­wać zachwy­tuniczym zdmuchniętazdmuchnięta świeczkaja­kiej możemy doświad­czyćmożemy doświad­czyć jest ocza­rowa­niedoświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicąktóre stoi u ko­leb­kistoi u ko­leb­ki praw­dzi­weju ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­kipraw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wejsztu­ki i praw­dzi­wej naukigo nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wićnie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tuniczym zdmuchnięta świeczka

po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Praw­dzi­we życie zaczy­na się wraz z praw­dzi­wym marze­niem. Kto pot­ra­fi marzyć, nie stra­cił nadziei. A nadzieja może wszystko.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Sztuczna in­te­ligen­cja jest niczym przy praw­dzi­wej głupocie.Fałszy­wa miłość jest gor­sza od praw­dzi­wej nienawiści