Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.


naj­piękniej­szą-rzeczą-pod-słońcem-i księżycem-jest ludzka-dusza-zdu­miewają mnie-łe-cu­da-dob­ro­-ja­kie-wyświad­czają
r » anne rice » pandoranaj­piękniej­sząrzecząpodsłońcemi księżycemjest ludzkaduszazdu­miewają mniemałecu­dadob­ro­cija­kiewyświad­czająso­bieludziezdu­miewa mnierozwójświado­mościupar­tetrwa­niero­zumuw ob­liczuprzesądówi roz­paczyludzkawytrwałośćnaj­piękniej­szą rzecząrzeczą podpod słońcemsłońcem i księżycemi księżycem jest ludzkajest ludzka duszazdu­miewają mnie małemałe cu­dacu­da dob­ro­cija­kie wyświad­czająwyświad­czają so­bieso­bie ludziezdu­miewa mnie rozwójrozwój świado­mościupar­te trwa­nietrwa­nie ro­zumuro­zumu w ob­liczuw ob­liczu przesądówprzesądów i roz­paczyzdu­miewa mnie ludzkaludzka wytrwałośćnaj­piękniej­szą rzeczą podrzeczą pod słońcempod słońcem i księżycemsłońcem i księżycem jest ludzkai księżycem jest ludzka duszazdu­miewają mnie małe cu­damałe cu­da dob­ro­cija­kie wyświad­czają so­biewyświad­czają so­bie ludziezdu­miewa mnie rozwój świado­mościupar­te trwa­nie ro­zumutrwa­nie ro­zumu w ob­liczuro­zumu w ob­liczu przesądóww ob­liczu przesądów i roz­paczyzdu­miewa mnie ludzka wytrwałość

Jest coś, co mnie bar­dziej zdu­miewa niż głupo­ta, z jaką większość ludzi przeżywa swo­je życie: in­te­ligen­cja za­war­ta w tej głupocie.Schwy­tał mnie za ta­lię Ta­lię moc­no zasznu­rowaną czar­nym jedwabiem Nie wiele mówiąc zsunął cieniut­kie raj­sto­py Roz­kosznie wodzi moimi włosa­mi W tym ak­cie nie ma żad­nej prawdy Więcej ekstazy Wiodącej za gra­nice świado­mości poznania bar­dziej bardziej chce poczuć coś w sobie co wniesie sen­su kapke wys­nu­je naj­większe pragnienia obudzi mnie przypadkiem to się dzieje na prawdę trzy­ma mnie za talie i ja choć nie zbyt zainteresowana pochy­lam się a wte­dy wszys­tko mi jedno Błądze­nie jest rzeczą ludzką, ale dob­ro­wol­ne trwa­nie w błędzie jest rzeczą diabelską.Roz­paczli­wie samotna W ok­rutnej świado­mości swo­jego ciała Usta Ramiona Stopy Łopatki Pal­ce – je­den po drugim Wcześniej byłam po pros­tu sobą Dopóki nie przyszedłeś I nie roz­ciąłeś mnie na pół Dusza i ciało Nig­dy wcześniej Nie czułam tak bardzo Że człowiek jest istotą Z na­tury schizofreniczną Ludzie szu­kają praw­dy. Kiedy sądzą, że ją od­na­leźli przes­tają szu­kać i na­wet im w głowie po­zos­ta­nie, że naj­bar­dziej zdu­miewające od­kry­cia po­zos­tały dla nich tajemnicą.By­wa, że sobą zdu­miewam siebie.