Naj­piękniej­sze co jest na świecie, to po­god­ne oblicze.


naj­piękniej­sze-co jest na świecie-to po­god­ne-oblicze
albert einsteinnaj­piękniej­szeco jest na świecieto po­god­neobliczenaj­piękniej­sze co jest na świecieto po­god­ne oblicze

Bo na­dałem swe­mu szczęściu naj­piękniej­sze imię na świecie- twoje.Naj­piękniej uśmie­chają się Ci , którzy cier­pią. Naj­piękniej­sze oczy mają Cie , którzy często płaczą. Naj­le­piej słuchają Ci których nikt nie słucha [*] Naj­trwal­sze i naj­piękniej­sze więzi ducho­we na­wiązy­wane by­wają od pier­wsze­go wejrzenia.Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie.Cały świat i wszys­tko na nim jest piękne, ale naj­piękniej­sza na świecie jest kochająca kobieta.