Naj­piękniej­sze ob­ra­zy przecho­wuję pod powiekami smak słów zbieram pod językiem każde­go dnia kro­pelką szczęścia na mym ser­cu jes­teś Ty 7.05.2016 Malusia_035  


naj­piękniej­sze-ob­ra­zy-przecho­wuję-pod-powiekami-smak-słów-zbieram-pod-językiem-każde­go-dnia-kro­pelką-szczęścia-na-mym-ser­cu
malusia_035naj­piękniej­szeob­ra­zyprzecho­wujępodpowiekamismaksłówzbieramjęzykiemkażde­godniakro­pelkąszczęścianamymser­cujes­teśty7052016malusia035 naj­piękniej­sze ob­ra­zyob­ra­zy przecho­wujęprzecho­wuję podpod powiekamipowiekami smaksmak słówsłów zbieramzbieram podpod językiemjęzykiem każde­gokażde­go dniadnia kro­pelkąkro­pelką szczęściaszczęścia nana mymmym ser­cuser­cu jes­teśjes­teś tymalusia_035  naj­piękniej­sze ob­ra­zy przecho­wujęob­ra­zy przecho­wuję podprzecho­wuję pod powiekamipod powiekami smakpowiekami smak słówsmak słów zbieramsłów zbieram podzbieram pod językiempod językiem każde­gojęzykiem każde­go dniakażde­go dnia kro­pelkądnia kro­pelką szczęściakro­pelką szczęścia naszczęścia na mymna mym ser­cumym ser­cu jes­teśser­cu jes­teś ty

Jes­teś ... w prze­mok­nięte niebo łzami w miękkim do­tyku wiatru mi­lionie myśli sze­leście słów og­niem na zziębnięte serce wodą na palący ból uko­jeniem i spełnieniem jes­teś skrzydłami uczuć w sza­lonym lo­cie 2.06.2016 Malusia_035  Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami.jes­teś zaćmieniem dzień przysłaniasz każde­go dnia i nie możliwe każdą noc wyczekiwany niecierpliwie odliczam zaćmione mam oczy utęsknione bo jes­teś zaćmieniem na które czekam bo warto Czy mam to sa­mo co Ty nie wiem,każdy jest in­dy­widualistą w swej wyjątko­wości. Jes­teś dla mnie jak de­fib­ry­lator - po­budzasz mo­je ser­ce do życia, jes­teś jak ogień roz­pa­lasz mo­je zmysły, jes­teś jak nar­ko­tyk uza­leżniasz, a ja się te­mu wszys­tkiemu pod­da­je choć bar­dzo się bro­nię i wiem że nie złamię gra­nic. Tak myślę to czuję.Człowieko­wi zda­je się zaw­sze, że je­go oso­bis­te cier­pienie jest naj­większe na świecie. A je­go cier­pienie jest tyl­ko kro­pelką w oceanie...w pół śnie próbuję złapać cię lecz z rąk wy­mykasz się sa­mot­ność dzielisz na dwa gorzki smak po­ran­ka 30.04.2016 Malusia_035