Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!??? 


naj­pierw-pra­wa-człowieka-te­raz pra­wa-zwierząt-po­tem pra­wa-roślin-później-pra­wa-mik­robów-czy-oni-kiedyŚ-skoŃczĄ 
karaczan19naj­pierwpra­waczłowiekate­raz pra­wazwierzątpo­tem pra­waroślinpóźniejmik­robówczyonikiedyŚskoŃczĄ naj­pierw pra­wapra­wa człowiekaczłowieka te­raz pra­wate­raz pra­wa zwierzątpo­tem pra­wa roślinpóźniej pra­wapra­wa mik­robówczy onioni kiedyŚnaj­pierw pra­wa człowiekapra­wa człowieka te­raz pra­waczłowieka te­raz pra­wa zwierzątpóźniej pra­wa mik­robówczy oni kiedyŚnaj­pierw pra­wa człowieka te­raz pra­wapra­wa człowieka te­raz pra­wa zwierzątnaj­pierw pra­wa człowieka te­raz pra­wa zwierząt

Człowiek kwęka na gołe portfele, a do pra­cy ni ręki nie przyłoży. Choć tej pra­cy nie ma wiele, zaw­sze na później ją odłoży. -~~Lotta
człowiek-kwęka-na gołe-portfele-a-do pra­cy- ręki-nie przyłoży-choć-tej pra­cy-nie  wiele-zaw­sze-na później-ją odłoży
Jeśli będziesz przykład­nie pra­cował osiem godzin dzien­nie, może ci się kiedyś uda zos­tać kierow­ni­kiem i pra­cować dwanaście. -Robert Lee Frost
jeśli-będziesz-przykład­nie-pra­cował-osiem-godzin-dzien­nie-może- ę-kiedyś-uda-zos­ć-kierow­­kiem-i pra­cować-dwanaście