Naj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy, słowa przychodzą później.


naj­pierw-trze­ba-widzieć-ob­ra­zy-słowa-przychodzą-później
robert james wallernaj­pierwtrze­bawidziećob­ra­zysłowaprzychodząpóźniejnaj­pierw trze­batrze­ba widziećwidzieć ob­ra­zysłowa przychodząprzychodzą późniejnaj­pierw trze­ba widziećtrze­ba widzieć ob­ra­zysłowa przychodzą późniejnaj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy

Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi. -Władysław Loranc
naj­pierw-żąda­my-by in­-postępo­wali-tak-jak my-a później-nud­no-nam-z nimi
Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym. -Tomasz à Kempis
naj­pierw-sam-po­winieneś-trwać-w po­koju-aby ten-pokój-za­nieść-później-innym
Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść. -szantiil
ludzie-to dziw­ne-is­to­ty- naj­pierw-bu­dują-so­bie-mos­ty-a później-boją ę-przez-nie przejść
i zmarznięte dłonie od śniegu mózg os­try jak sop­le na rynnach naj­pierw będzie ka­pać a później stopnieje  -dooorotis
i zmarznięte-dłonie-od śniegu-mózg-os­try-jak sop­-na rynnach-naj­pierw-będzie-ka­pać-a-później-stopnieje 
Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. -Janusz Leon Wiśniewski
Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel
Naj­pierw trze­ba poz­nać za­sady żeby je złamać  -Meg Cabot
naj­pierw-trze­ba-poz­nać-za­sady-żeby- złamać