Naj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy, słowa przychodzą później.


naj­pierw-trze­ba-widzieć-ob­ra­zy-słowa-przychodzą-później
robert james wallernaj­pierwtrze­bawidziećob­ra­zysłowaprzychodząpóźniejnaj­pierw trze­batrze­ba widziećwidzieć ob­ra­zysłowa przychodząprzychodzą późniejnaj­pierw trze­ba widziećtrze­ba widzieć ob­ra­zysłowa przychodzą późniejnaj­pierw trze­ba widzieć ob­ra­zy

Naj­pierw żąda­my, by in­ni postępo­wali tak jak my, a później nud­no nam z nimi.Naj­pierw sam po­winieneś trwać w po­koju, aby ten pokój za­nieść później innym.Ludzie to dziw­ne is­to­ty - naj­pierw bu­dują so­bie mos­ty, a później boją się przez nie przejść.i zmarznięte dłonie od śniegu mózg os­try jak sop­le na rynnach naj­pierw będzie ka­pać a później stopnieje Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Naj­pierw trze­ba poz­nać za­sady żeby je złamać