Naj­pierw zaszło słońce, po­tem zaszedł fakt, a w re­zul­ta­cie, ona.


naj­pierw-zaszło-słoń-po­tem-zaszedł-fakt-a w re­zul­­cie-ona
julian tuwimnaj­pierwzaszłosłońcepo­temzaszedłfakta w re­zul­ta­cieonanaj­pierw zaszłozaszło słońcepo­tem zaszedłzaszedł faktnaj­pierw zaszło słońcepo­tem zaszedł fakt

Najpierw zaszło słońce, potem zaszedł fakt, a w rezultacie, ona. -Julian Tuwim
najpierw-zaszło-słoń-potem-zaszedł-fakt-a-w-rezultacie-ona
Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni. -Johann Wolfgang Goethe
naj­pierw-poucz-siebie-a po­tem-niech-ę-pou­czają-inni
Naj­pierw tę głupią rzecz zro­bię ja, a po­tem wy nieśmiali powtórzy­cie to po mnie. -Frank Zappa
naj­pierw-tę głupią-rzecz-zro­bię-ja-a po­tem-wy nieśmiali-powtórzy­cie-to po mnie
Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem. -Józef Stanisław Tischner
cza­sami ę-śmieję-że naj­pierw-jes­tem-człowiekiem-po­tem-fi­lozo­fem-po­tem-długo-długo-nic-a do­piero-po­tem-księdzem
Naj­pierw upa­damy, aby po­tem wstać. -szajbuss
naj­pierw-upa­damy-aby po­tem-wstać