Naj­pospo­lit­szy na­wet człowiek, nim się spos­trzeże, że jest żółwiem, ma chwi­le, w których zda­je mu się, że jest orlęciem.


naj­pospo­lit­szy-na­wet-człowiek-nim ę-spos­trzeże-że jest żółwiem- chwi­-w których-zda­-mu ę-że jest orlęciem
henryk sienkiewicznaj­pospo­lit­szyna­wetczłowieknim sięspos­trzeżeże jest żółwiemma chwi­lew którychzda­jemu sięże jest orlęciemnaj­pospo­lit­szy na­wetna­wet człowieknim się spos­trzeżew których zda­jezda­je mu sięnaj­pospo­lit­szy na­wet człowiekw których zda­je mu się

In­te­ligen­cja jest tą przyp­rawą, która z naj­pospo­lit­szych rzeczy ro­bi cuda.Są ta­kie chwi­le, w których człowiek przy­tuliłby się na­wet do jeża.Życie jest jak umiejętne wyr­wa­nie zęba. Cze­kasz na ten naj­ważniej­szy mo­ment, gdy nag­le spos­trze­gasz, że jest już po wszystkim.Są chwi­le, w których nie chcesz przek­rzyczeć na­wet ciszy, a są też mo­men­ty, w których naj­chętniej us­ta­wiłbyś kil­ka głośników tyl­ko po to, aby nie słyszeć włas­nych myśli.By­wają dni, gdy na­wet cyt­ry­na sma­kuje jak naj­lep­sza słodycz, a są też chwi­le, w których kar­mel sta­je się niez­wykle gorzki.Praw­dzi­wy człowiek dos­trzeże fałsz w oczach na­wet gdy po­witają go sze­rokim uśmiechem.