Naj­przód wier­szyk napisałem, po­tem wier­szyk podpisałem pseudo­nimem “Groźny Ali”. Po­tem zro­biłem winietkę: lirę, gwiaz­dkę, ptaszków setkę; po­tem nie wydrukowali.


naj­przód-wier­szyk-napisałem-po­tem-wier­szyk-podpisałem-pseudo­nimem-groźny-ali-po­tem-zro­biłem-winietkę-lirę-gwiaz­dkę-ptaszków
konstanty ildefons gałczyńskinaj­przódwier­szyknapisałempo­tempodpisałempseudo­nimem“groźnyali”po­temzro­biłemwinietkęliręgwiaz­dkęptaszkówsetkęnie wydrukowalinaj­przód wier­szykwier­szyk napisałempo­tem wier­szykwier­szyk podpisałempodpisałem pseudo­nimempseudo­nimem “groźny“groźny ali”po­tem zro­biłemzro­biłem winietkęptaszków setkępo­tem nie wydrukowalinaj­przód wier­szyk napisałempo­tem wier­szyk podpisałemwier­szyk podpisałem pseudo­nimempodpisałem pseudo­nimem “groźnypseudo­nimem “groźny ali”po­tem zro­biłem winietkę

Cza­sami się śmieję, że naj­pierw jes­tem człowiekiem, po­tem fi­lozo­fem, po­tem długo, długo nic, a do­piero po­tem księdzem.Dlacze­go ta op­cja mi mówi bym tek­st swój edytowała jak ja prze­cie nie Edyta je­no Ma­tyl­da mała? Ja to bym wo­lała swój wier­szyk so­bie wymatyldować za­pew­ne tak sa­mo jak Zośka wo­lałaby wyzośkować...Nie wszys­cy muzułmanie Są ter­ro­rys­ta­mi - Ale większość ter­ro­rystów To wyz­nawcy is­la­mu Nie wszys­cy Żydzi Są ko­munis­ta­mi Ale większość ko­munistów Było Żyda­mi Nie każdy ko­munis­ta mor­do­wał .......... Nie wszys­cy Cy­ganie kradną ..... Nie wszys­cy Niem­cy by­li faszys­ta­mi ........... Nie każdy Ros­ja­nin pi­je .......... I nie każdy wier­szyk ten zro­zumie :-) Wier­ność jest prze­de wszys­tkim ak­tem nadziei, a nie pamięci.Ja jed­nak jes­tem poetą... chciałbym wier­sz na­pisać o wiel­kim kochaniu... nie to! His­to­ria nie pot­wier­dza, że między wzros­tem a umiejętnościami w po­lity­ce jest ja­kaś zależność.